Matje të komponentëve mjedisor dhe hartim të raporte të Monitorimit

Me laborator të Akredituar sipas standartit S SH ISO/IEC 17025:2017 dhe paisur me instrumente bashkohore dhe me standarte, kryen matje…

Me shume...

Asistencë për plotesimin e kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë

Ngritja e strukturës dhe sistemit të monitorimit të sigurisë në punë. Hartimi, përpunimi i materialeve/dokumentacioneve ligjore për ergonominë dhe sigurinë…

Me shume...

Asistencë për hartim të Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Asistencë për hartim të Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM Paraprake dhe/ose të Thelluar), Leje Mjedisi (të tipit…

Me shume...