Spektrofotometri përdor një grup fotodiodesh për përvetësimin e shpejtë, besueshmërinë e jashtëzakonshme dhe përsëritjen praktikisht absolute të gjatësisë së valës. Matja e njëkohshme në të gjithë spektrin ultra-violet në dritën e dukshme eliminon skanimin. Analiza e fuqishme e të dhënave dhe programi arkivor sigurojnë respektimin e praktikave dhe kërkesave të mira laboratorike (glp).