Me laborator të Akredituar sipas standartit S SH ISO/IEC 17025:2017 dhe paisur me instrumente bashkohore dhe me standarte, kryen matje të komponentëve mjedisor dhe harton raporte të Monitorimit si dhe asistencë dhe suport në plotësim e detyrimeve që rrjedhin në zbatim të kushteve të lejes mjedisore, si:

  • Raport Vetmonitorimi.
  • Raport vjetor mjedisi.
  • Regjistër shkarkimesh dhe transferimi ndotësish.
  • Plan menaxhimi mjedisi.
  • Plan reabilitimi mjedisor.
  • Prëgatitje e dokumentacionit të kërkuar në zbatim të kushteve të lejeve Mjedisore.