• Ngritja e strukturës dhe sistemit të monitorimit të sigurisë në punë.
  • Hartimi, përpunimi i materialeve/dokumentacioneve ligjore për ergonominë dhe sigurinë në punë.
  • Monitorimi i mjediseve të punës dhe trajnimi periodik i stafit për sigurinë në punë .
  • Ndërveprimi/bashkëpunimi me punonjësit/organet e tjera të shoqërisë si : Mjeku i
  • Ndërmarrjes, Këshilli i Sigurisë së Punëdhënësit etj. për realizimin e detyrimeve në këtë fushë.
  • Bashkpunimi me stafin drejtues për plotësimin e detyrimeve të tjera që lind në zbatim të dispozitave ligjore.