Asistencë për hartim të Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM Paraprake dhe/ose të Thelluar), Leje Mjedisi (të tipit A, B dhe C), Leje Minerare, Leje për Shfrytëzimi të Burimeve Natyrore(burimeve ujore, minerale, energjitike të ndryshme etj) si dhe Liçensa të Ndryshme që lëshohen nga QKL.

Kryen:

  • Përgatitje të Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.
  • Ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis dhe asistencë në pajisje me leje.
  • Auditim mjedisor dhe asistencë për zgjidhjen e problemeve mjedisor.
  • Studim, projektim dhe zbatim të projekteve mjedisor.
  • Studime për përcaktimin e efiçencës së energjisë dhe për geen ekonomi(ekonominë e gjelbërt).