Ne jemi: EKO STUDIO

Eko-Studio-Projekt është krijuar në vitin 2010 me objekt ofrimin e shërbimit të konsulencës, asistences si dhe te suportit të specializuar në fushen e mjedisit .

Paisur me Liçencë Profesionale lll.2.A (1 + 2), ofron asistence ne paisje me leje dhe licensa te ndryshme si dhe asistence per prëmbushjen e detyrimeve qe rrjedhin nga keto leje dhe licensa. 

Me laborator te Akredituar nga Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit, kryen monitorim te komponenteve mjedisor ne uje, ne materiale te ngurete, ne ajer dhe ne mikroklime.

Laboratori Eko-Studio-Projekt eshte i pasur me paisje dhe instrumenta bashkohor dhe kryen testim permanent dhe me kampion te mbi ….. komponenteve si ne :

 • Komponente Organik, metalet e renda, Fiziko- Kimik dhe Mikrobiologjike ne ujra siperfaqesor, nentoksor dhe ne shkarkime.
 • Komponimet Fiziko- Kimik dhe mikrobiologjike ne ushqime
 • Hidrokarbure.
 • Materiale te ngurte, si dhe leter e karton.
 • Gaze ne ajer, ne mjedis dhe ne burime stacionare(ne oxhak).
 • Grimcave te respirushme ne ajer(PM 2.5, PM 5, PM 10 si dhe PM total).
 • Lenda e ngurte dhe metalet e renda ne burime stacionere(ne oxhak).
 • Mikroklimes si temperatura, shpejtesi e eres, lagestia, presioni, si dhe fluksi i drites.
 • Rezatimet gama ne mjedis dhe norma e dozimit si dhe matja e fushes elektromagnetike dhe radiofrekuenca ne 3 akse.
 • Zhurmat ne mjedise pune, urbane dhe ne mjedis te hapur.
 • Vibrimi ne strukture dhe vibrimi ne mjedise pune

Kryen matjen e parametrave mjedisor dhe percaktimin e eficences se energjise ne objekte civile dhe industrial.

Me staf te specializuar dhe te certifikuar asiston per permbushjen e detyrimeve ligjore për sigurine dhe shndetin ne pune.